Sweeth Tooth

Lorem Ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquetenean sollicitudin, lorem qui bibendum auctor, nisi elit consequat gravi.
1-677-124-44227 info@your business.com 184 Main Collins Street West V. 8007

FOLLOW US ON INSTAGRAM

Lorem Ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquetenean sollicitudin, lorem qui

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je provozovatel internetového obchodu Tereza Chocolate s.r.o., kterým je Tereza Navrátilová, se sídlem Všetičkova 613/2a, 602 00 Brno — Stránice, IČ: 03375595, DIČ: CZ03375595 (dále jako „prodávající“).
 2. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace vztahující se k fyzické osobě, na základě které je možné fyzickou osobu přímo i nepřímo identifikovat.
 3. Zákazníkem se rozumí fyzická osoba podnikající i nepodnikající, která nakupuje od prodávajícího zboží a služby.
 4. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu poskytl zákazník.
 5. Prodávající osobní údaje zpracovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).
 6. Zákazník tímto bere na vědomí, že pro účely objednávky přes internetový obchod prodávající zpracovává jeho následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, číslo bankovního účtu, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně.
 7. Zákazník je povinen prodávajícímu poskytnout pravdivé, přesné a úplné osobní údaje. Za přesnost a úplnost osobních údajů nese odpovědnost zákazník.

Právní důvod, účel a doba zpracování osobních údajů

 1. Právním důvodem zpracování osobních údajů zákazníka prodávajícím je: 
  1. dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím. Bez jejich poskytnutí není možné smluvní vztah uzavřít.
  2. dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu).
  3. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem prodávajícího (obhajoba právních nároků, zasílání obchodních sdělení). Oprávněný zájem prodávajícího v podobě zasílání obchodních sdělení podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, vzniká v návaznosti na objednávku zákazníka vytvořenou na internetovém obchodu prodávajícího, pokud zasílání obchodních sdělení zákazník neodmítne.
 2. Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 3. Prodávající osobní údaje zpracovává po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy (max. 10 let).  Zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení probíhá po dobu 10 let nebo do vyslovení nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení zákazníkem.
 4. Po uplynutí doby zpracování osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
 5. Pokud bude objednané zboží doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne prodávající osobní údaje zákazníka (v rozsahu jméno, příjmení, telefonní kontakt a adresa pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.
 6. Na vyžádání je prodávající povinen poskytnout osobní údaje zákazníka státním orgánům (např. Policii ČR, státním úřadům v rámci prováděných kontrol). Prodávající tak činí z důvodu a pouze v rozsahu stanoveném zákonem.

Práva zákazníka

 1. Zákazník má právo na přístup k jeho osobním údajům. V takovém případě prodávající zákazníkovi na jeho žádost poskytne bezplatnou kopii zpracovávaných osobních údajů a informace uvedené v čl. 15 GDPR. Za poskytnutí dalších takových kopií je prodávající oprávněn si účtovat úhradu vzniklých administrativních nákladů.
 2. Zpracovává-li prodávající nepřesné osobní údaje, má zákazník právo požadovat jejich opravu nebo v případě zpracování neúplných údajů jejich doplnění.
 3. Zákazník má právo žádat, aby prodávající vymazal jeho osobní údaje, pokud:
 4. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování,
 5. zákazník vznesl oprávněnou námitku proti zpracování,
 6. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 7. prodávající nesplnil právní povinnost, provést výmaz osobních údajů.

Pokud jsou dány výše uvedené důvody, prodávající osobní údaje zákazníka bezodkladně vymaže. Prodávající není povinen žádosti vyhovět, jestliže posoudí, že výše uvedené podmínky nejsou splněny, nebo pokud je zpracování nezbytné z důvodů vyplývajících z ustanovení čl. 17 odst. 3 GDPR.

 1. Zákazník je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu prodávajícího.
 2. Zákazník je oprávněn požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů v případě, že:
 3. osobní údaje jsou nepřesné (omezení bude provedeno po dobu ověřování přesnosti údajů prodávajícím),
 4. zpracování je protiprávní a zákazník nevyžaduje výmaz osobních údajů,
 5. prodávající osobní údaje pro stanovený účel již nepotřebuje, ale zákazník je požaduje pro výkon a obhajobu právních nároků,
 6. zákazník vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.
 7. V případě osobních údajů zpracovávaných automatizovaně pro účely plnění smlouvy je zákazník oprávněn žádat jejich přenos ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Je-li to technicky možné je prodávající na žádost zákazníka povinen předat osobní údaje jinému správci. Přenos se neuskuteční v případě, že by mohla být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 8. Domnívá-li se zákazník, že jeho žádosti je neoprávněně nevyhověno nebo zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, je oprávněn se obrátit se stížností k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (bližší informace: uoou.cz).
 9. Zákazník může výše uvedená práva uplatnit zasláním písemné žádosti na e‑mail: lanyze.tereza@seznam.cz nebo na adresu prodávajícího: Jiříkovského 8, 602 00 Brno. V případě pochybností je prodávající oprávněn zákazníka vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nutných k potvrzení jeho totožnosti.
 10. Bude-li to možné, prodávající poskytne zákazníkovi informace o přijatých opatřeních do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o dva měsíce. O jejím prodloužení bude zákazník informován.
 11. V případě zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti, zejména podané opakovaně, může prodávající žádat přiměřený poplatek za její vyřízení nebo může odmítnout žádosti vyhovět.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.
 2. Prodávající je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zákazníkovi zašle novou verzi těchto podmínek na adresu elektronické pošty, kterou prodávajícímu poskytl.